Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Bostad

En ha en bostad är en avgörande förutsättning för att kunna flytta till, återvända eller stanna kvar på landsbygden. Läs mer hur förutsättningar ser ut för bostadsfrågan inom de två skolorterna här…

Bostadsfrågan är, för skolorten Stenkyrka med grannsocknar, central. Befintligt bostadsbestånd består av
småhus och flerfamiljshus och lediga objekt finns. Det finns även byggbar mark och mark/-fastighetsägare
som är villiga att exploatera så en utveckling är möjlig. Projektet har inlämnat förslag till region Gotland ÖP
(Översiktsplan). För att ta del av vår inlämnade ÖP kontakta nedanstående person.

Fotnot. Ett mycket spännande pilotprojekt planeras för en exploateringsdriven detaljplan med hänsyn till
områdesbestämmelser. Syftet är att tillsammans med regionen och Länsstyrelsen agera så att
byggprocessen ska bli optimalt effektiv, ekonomisk, tidsbesparande och hållbar.

Du kan gärna fylla i vårt digitala intresseformulär vid rubriken: INFLYTTNINGSSERVICE, så tar vi kontakt
med dig som är intresserad av att bo på den gotländska landsbygden.

Frågor om aktuella tomter och fastigheter i Stenkyrka: perhenrik@sorbygard.se

Mer information om aktuella plankartor på Gotland? Mejla din fråga på:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram